افزایش درآمد و ثروت نتیجه اجرای برنامه ضد فقر در جهان