لبخند «دیپلماسی لبخند» به بی‌‌نظیرترین و غیر قانونی‌ترین بازرسی‌ها