اتصال ۷۰ مرکز تجاری و درمانی تهران به سیستم شبکه فاضلاب