تاسیس صندوق سازمان بهداشت جهانی برای شرایط اضطراری