طرابلس: 900 هزار مصری مقیم لیبی در امنیت زندگی می کنند