عراق توانایی به دست گیری مجدد کنترل شهر الرمادی را دارد