تدوین سازوکاری برای استفاده از نظرات احزاب متقاضی عضویت در شورای اصلاحات