رویترز: ۳۰۰۰ نیروی شیعی آماده اعزام به «الرمادی» برای مقابله با داعش هستند