مسابقات دومینو با شعار دولت و ملت ،همدلی و همزبانی در کرمان