وزارت دفاع عراق: هماهنگی نیروها برای بازپس گیری ...