اتفاقات دقایق پایانی بازی را برنامه‌ریزی نکرده بودیم