ریاست کل مسجد الحرام: تعویق 5 ماهه مراسم شستن کعبه!