همکاری اطلاعاتی پاکستان و افغانستان برای مبارزه با تروریسم