داعش: انفجار انتحاری در نزدیکی بیجی، کار یک آلمانی بود!