امضای دومین تفاهمنامه ساخت جایگاه‌های سوخت کوچک با بخش خصوصی