جبارزاده: بیش از هرچیزی نگران داوری بازی تراکتورسازی و نفت بودیم