30 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار 575 نفر