حدود 25 هزار نفر در درگیری های الرمادی بی خانمان شده اند