پلیس آمریکا ۱۹۲ نفر را در ارتباط با تیراندازی مرگبار تگزاس بازداشت کرد