بانک‌های دولتی زمینه را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم کنند