سال گذشته 25هزار زائر خارجی از یادمان های کرمانشاه بازدید کردند.