تنها مرجعی که در اعتراض دستگیری امام به تهران آمد+تصاویر