واکاوی اتفاقات تبریز؛ پسر تونی تایید کرد که نتیجه تساوی را به پدرش گفته است!+فیلم