اسبقیان: شاید مسئول بلندگو ورزشگاه یادگار امام(ره) را جو گرفته بود!