هفت خاطره یک «پیشمرگ کرد مسلمان» از مقام معظم رهبری