فرهاد مجیدی: می گفتند با این مربی قهرمان آسیا می شویم، سهمه هم کسب نکردند!