حمله تند فرهاد مجید به قلعه نویی و هیئت مدیره استقلال: بی کفایت ها می روند!!