قرارداد مطالعه تاقدیس‌های مستقل زاگرس با ٣ شرکت خارجی نهایی شد