اسبقیان: مسایل مطرح شده از سوی نماینده اصفهان صحیح نیست