بهروان: مسئولان برگزار کننده از خوشحالی تراکتوری ها متعجب بودند