ارائه نوع جدیدی از مموری محاسباتی توسط دانشمندان ایرانی