ناظر بازی تراکتورسازی و نفت تهران : ابتدا پسر تونی مساله تساوی بازی سپاهان را مطرح کرد