موافقت اتحادیه اروپا با عملیات دریایی برای توقف موج مهاجرت