قنبرزاده: بیسیم به دست‌ها گفتند که بازی مساوی شده و باید مواخذه شوند