چرا برنامه‌هایی‌ که‌ مبتنی بر بازار است‌ شکست‌ می‌خورد؟