اجرای طرح داناب موجب افزایش هشت درصدی آگاهی دانش آموزان شده است