پسر تونی به پدرش گفته بود بازی اصفهان مساوی شده است