چرا برنامه‌هایی‌که‌مبتنی بر بازار است شکست‌می‌خورد؟