کارشناسان در حال تجمیع نظرات مربوط به طرح ساماندهی دستفروشان مترو