گشت تعزیرات در شیرینی فروشی / عکس : بهزاد حاج عبدالباقی