محمد بنا: روزگار اين است؛ سر شيران را در دهان کفتار ديدن!