کاهش رشد اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز طی دو سال آینده/افت 2 درصدی اقتصاد کشورهای متکی به نفت