داودی سینماگران را جزء منزه ترین اقشار دانست / سمواتی :آمارم درباره اعتیاد سینماگران دقیق نیست