خودروسازان به قطعه سازان ۴ هزار میلیار تومان بدهکار است