آنالیز داوری تراکتورسازی و نفت در 90/فغانی یک پنالتی تراکتور را نگرفت،گل ناسالم شان را قبول داد!