6 شبه نظامی در حمله پهپادهای آمریکایی به پاکستان کشته شدند