ثبت خاطرات «والدین شهدا» به عنوان مهد تربیت شهیدان در اولویت باشد