شکست سنگین چلسی مقابل وست‌برومویچ در شب اخراج فابرگاش