نشست پژوهش و فناوری لرستان با حضور معاون رییس جمهوری برگزار می شود