فنایی:یک پنالتی استقلال گرفته نشد/درباره اخراج تیموریان باید تصمیم را برعهده داور گذاشت